?

Log in

No account? Create an account
Концерт Для Янголів - fofka [entries|archive|friends|userinfo]
fofka

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Концерт Для Янголів [Feb. 6th, 2006|10:35 am]
fofka
[Tags|, ]

:)

готувався до концерту давно - чекав тільки сигналу розбирати запрошення

:)

на концерт ішов без запрошення в кишені, надіючись на добрість охоронців і добрих людей

спрацювало.

Місько Барбара з чотирма тінями:

 

Знову, курва, радіо:

 

Компаніченко:

 

Мій любименький Чубай:

 

Бурмакою все скінчилося:

LinkReply